Všeobecné obchodní podmínky

ON-LINE KURZY TVŮRČÍHO PSANÍ

 

Poskytovatel: Kateřina Kalivodová, IČO 04371259, sídlo Purkyňova 85, Brno 612 00, zapsaná u živnostenského úřadu v Brně. E-mail: katka@literarnialchymie.cz, tel. 605 974 743. Poskytovatel není plátcem DPH.

 

Objednatel: fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (spotřebitel)

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Předmětem smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem je realizace on-line kurzu tvůrčího psaní (dále jen „on-line kurz“) zaměřeného na psaní povídek do literárních soutěží.
 2. Jednotlivé on-line kurzy, jejich program, náplň, dobu trvání a cenu zveřejňuje poskytovatel na www. literarnialchymie.cz.
 3. Poskytovatel realizuje tento typ on-line kurzů:
  1. skupinové: i. kurz Jak napsat povídku do literární soutěže – výuka kombinuje videolekce a živá online setkání; ii. kurz tvůrčího psaní se sborníkem – výuka probíhá živě online, součástí nejsou žádné materiály
  2. samostudijní: kurz Jak napsat povídku do literární soutěže – objednatel má ihned přístup ke všem videolekcím, živá online setkání nejsou součástí.
 4. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká registrací objednatele na konkrétní on-line kurz prostřednictvím registračního formuláře zaplacením ceny za on-line kurz objednatelem a vyslovením souhlasu objednatele s těmito obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).
 5. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem se uzavírá na dobu určitou. Trvá po dobu trvání on-line kurzu, na který se objednatel registroval, a dále po dobu, kdy má objednatel umožněn přístup k materiálům kurzu. Objednatel má přístup k materiálům kurzu po dobu jednoho roku od zahájení skupinového on-line kurzu, nebo po dobu jednoho roku od zaplacení ceny samostudijního kurzu, nestanoví-li tyto VOP jinak. 
 6. Strany smlouvy jsou vázány ustanoveními VOP po celou dobu trvání smlouvy. Smluvní vztah lze ukončit pouze za podmínek uvedených v těchto VOP.

 

Článek II.

Realizace kurzu

 1. Po registraci objednatele na konkrétní on-line kurz objednatel obdrží výzvu k úhradě ceny za on-line kurz s uvedením čísla účtu poskytovatele a data splatnosti. V případě nezaplacení ceny ve lhůtě splatnosti se registrace objednatele automaticky ruší.
 2. Objednatel může na úhradu ceny za on-line kurz použít platný voucher zakoupený u poskytovatele. Voucher obsahuje vymezení konkrétního typu on-line kurzu a dobu platnosti. Doba platnosti se počítá od zakoupení. Voucher lze použít na úhradu ceny pouze za on-line kurz, pro který byl vydán, a pouze po dobu jeho platnosti. Voucher je nevratný. Voucher je v rámci doby jeho platnosti přenosný.
 3. Po splnění podmínek podle článku I odst. 3 těchto VOP poskytovatel objednateli zpřístupní obsah kurzu dle plánovaného harmonogramu. 
 4. Konkrétní náplň, program a harmonogram on-line kurzu stanoví poskytovatel a tyto zveřejňuje prostřednictvím: www.literarnialchymie.cz. 
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo termín a program on-line kurzů (při zachování podstaty kurzu tvůrčího psaní) měnit (např. přesun lekce na jiný termín z důvodu nemoci poskytovatele). 
 6. Poskytovatel s objednatelem komunikuje pouze elektronicky, prostřednictvím e-mailu a v prostředí platformy on-line kurzu. Poskytovatel nepřijímá reklamace v případě, kdy se objednatel neseznámí s obsahem e-mailu z důvodu jeho automatického zařazení do složky spam, hromadné, promo apod. Objednatel je povinen tyto složky pravidelně kontrolovat a v případě nepřijetí e-mailu poskytovatele bezodkladně kontaktovat.

 

Článek III.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje umožnit objednateli účast na on-line kurzu, pro který se objednatel zaregistroval, a za který poskytovateli předem zaplatil.  
 2. Právo poskytovatele na zaplacení ceny za on-line kurz nezaniká v případě, že se z důvodů na straně objednatele objednatel on-line kurzu nebo jeho části nezúčastní, nedohodnou-li se strany jinak. 
 3. Provozovatel je povinen dohlížet na průběh on-line kurzu a zajistit pro jeho konání vhodné podmínky. Za tímto účelem je oprávněn udílet objednatelům pokyny, instrukce, příp. zákazy, které jsou tito povinni respektovat.
 4. Poskytovatel je oprávněn objednateli přístup k on-line kurzu dočasně odepřít v případě, že i přes upozornění poskytovatele poruší své povinnosti podle ustanovení čl. IV těchto VOP. Objednatel nemá v takovém případě právo na vrácení zaplacené ceny ani její poměrné části za část on-line kurzu, kterého se nemohl účastnit.
 5. Poskytovatel je oprávněn objednateli přístup k on-line kurzu zrušit v případě, že i přes upozornění poskytovatele poruší své povinnosti podle ustanovení čl. IV těchto VOP hrubým způsobem narušujícím průběh on-line kurzu. Objednatel nemá v takovém případě právo na vrácení zaplacené ceny ani její poměrné části za část on-line kurzu, kterého se nemohl účastnit.
 6. V případě, že některou z on-line lekci nelze realizovat z důvodů na straně poskytovatele   (technická závada, nemoc apod.), je poskytovatel povinen objednateli nerealizovanou on-line lekci nahradit v jím stanoveném náhradním termínu. Objednatel souhlasí s tím, že se poskytovatel může nerealizovanou on-line lekci nahradit zpřístupněním nahraného videozáznamu, v rozsahu nejvíce dvou lekcí. Poskytovatel může vypsaný kurz ještě před jeho zahájením zrušit. Poskytovatel vrátí objednateli platbu v plné výši do 60 dnů od oznámení zrušení kurzu, nedohodnou-li se strany na realizaci kurzu v jiném termínu.
 7. Poskytovatel neodpovídá za úspěch objednatele v konkrétní literární soutěži či jiný literární úspěch. 
 8. Reference, které poskytovatel zveřejňuje na webu, jsou ověřené a pochází od objednatelů, kteří absolvovali kurzy tvůrčího psaní. Způsoby ověření reference: objednatel ji pošle ze svého e-mailu, uvede ji v dotazníku zpětné vazby nebo poskytne videoreferenci.

 

Článek IV.

Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli cenu odpovídající konkrétnímu on-line kurzu, na který se zaregistroval. Zaplacením ceny objednatel získává možnost účastnit se on-line kurzu, na který se registroval.
 2. Objednatel je povinen zachovávat zásady slušného chování ve vztahu k poskytovateli a ostatním účastníkům on-line kurzu. 
 3. Objednatel nemá právo bez souhlasu poskytovatele a ostatních účastníků on-line kurzu nakládat s videozáznamy, s texty, kterých není autorem, a s jinými materiály osobní povahy sdílenými během on-line kurzu či jakkoliv jinak disponovat s materiály obsahující osobní údaje či podobizny poskytovatele nebo jiných účastníků on-line kurzu. Objednatel nemá právo pořizovat si kopie těchto materiálů ani nahrávky on-line lekcí. Objednatel má autorská a dispoziční práva toliko k vlastní tvorbě.
 4. Objednatel není oprávněn sdílet přístupové údaje on-line kurzu třetím osobám, ani těmto umožnit přístup ke sdíleným materiálům. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč v každém dílčím případě. Tím není dotčeno právo na náhradu škody a nemajetkové újmy. 
 5. Objednatel bere na vědomí, že k účasti na skupinovém on-line kurzu může potřebovat e-mailový účet na Gmailu. Jeho založení a používání je bezplatné.
 6. Objednatel má právo od smlouvy uzavřené s poskytovatelem odstoupit do 14 dnů bez udání důvodů. Odstoupení musí být doručeno poskytovateli prostřednictvím emailu: katka@literarnialchymie.cz s  účinky ke dni doručení poskytovateli. Objednatel ve zprávě uvede své jméno a datum úhrady on-line kurzu. Poskytovatel je povinen přijetí odstoupení bez zbytečného odkladu objednateli potvrdit. V takovém případě je poskytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu za on-line kurz na objednatelem sdělený účet do 30 dnů od doručení odstoupení. 
 7. Objednatel je v průběhu on-line kurzu povinen řídit se pokyny, instrukcemi, příp. zákazy poskytovatele. Objednatel je povinen řídit se těmito VOP, zákonem a dalšími právními předpisy.
 8. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že pokud se ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy s poskytovatelem zúčastní některé z lekcí on-line skupinového kurzu, právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. v takovém případě nemá. Pokud se nebude objednatel on-line kurzu dále účastnit, poskytovatel není povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu. Poskytovatel a objednatel výslovně sjednávají, že zúčastní-li se objednatel ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy některé z lekcí skupinového on-line kurzu, dává tím výslovně najevo, že plnění bylo ze strany poskytovatele před uplynutím lhůty pro odstoupení podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, poskytnuto s jeho výslovným souhlasem.
 9. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že pokud ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy s poskytovatelem obdrží od poskytovatele v rámci samostudijního on-line kurzu jakékoliv materiály digitálního obsahu, právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. v takovém případě nemá a poskytovatel není povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu.  Poskytovatel a objednatel výslovně sjednávají, že se v takovém případě jedná o uzavření smlouvy o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na digitálním nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. Objednatel souhlasí s tím, že pro takový případ dává výslovně najevo, že plnění bylo ze strany poskytovatele před uplynutím lhůty pro odstoupení podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. poskytnuto s jeho výslovným souhlasem. 

 

Článek V.

Spotřebitelská ujednání a souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Poskytovatel a objednatel uzavřením smlouvy potvrzují, že se předem seznámili s těmito VOP, s totožností poskytovatele, jeho kontaktními údaji včetně e-mailové adresy a sídla.
 2. Poskytovatel sbírá, shromažďuje a zpracovává osobní údaje objednatele, které získává na základě jeho registrace, v souladu se zákony a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem realizace on-line kurzu, tj. za účelem komunikace s objednatelem, za účelem komunikace v rámci on-line kurzu, za účelem uzavírání smluvních vztahů s objednatelem, za účelem prezentace a popularizace webu www.literarnialchymie.cz v rozsahu tomu zajišťujícím uvedený účel. Obrazové záznamy a fotografie objednatele je poskytovatel oprávněn použít pouze s výslovným souhlasem objednatele a na přesně sjednanou dobu.Objednatel odesláním registrace na konkrétní on-line kurz uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, které do registrace uvedl (dále jen „souhlas“), a to za účelem uvedeným v odst. 2 tohoto článku. Tento souhlas platí i pro případ pozdější změny uvedeného účelu resp. jeho rozšíření, nepůjde-li o změnu s původním vymezením účelu neslučitelnou.
 3. Objednatel bere na vědomí, že poskytnutí souhlasu podle odst. 3 tohoto článku je nutné pro plnění závazků ze smlouvy s poskytovatelem.  Poskytovatel má právo zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště či pobytu, korespondenční adresa, emailová adresa, telefonní číslo.
 4. Souhlas uděluje objednatel pouze pro dobu trvání on-line kurzu. Po skončení smluvního vztahu je poskytovatel oprávněn uchovávat osobní údaje objednatele po dobu tří let z důvodu případného určení, výkonu nebo obhajoby svých právních nároků.
 5. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu musí být poskytovateli doručeno na email: katka@literarnialchymie.cz. Poskytovatel je povinen doručení odvolání souhlasu objednateli obratem potvrdit. 
 6. Udělením souhlasu uzavírá poskytovatel a objednatel smlouvu, která opravňuje poskytovatele jakožto správce osobních údajů třetích osob ke sběru, shromažďování a zpracování osobních údajů. 
 7. S pravidly GDPR se můžete seznámit na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Článek VI.

Ukončení smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání konkrétního on-line kurzu. Ukončit jej lze pouze dohodou stran nebo jednostranným odstoupením podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek VII.

Závěrečná ujednání

 1. Provozovatel tímto objednatele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi poskytovatelem a objednatelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz). Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů objednatel nalezne zejména na:  https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Dále je možné mimosoudně řešit spotřebitelské spory za pomoci platformy pro řešení sporů on-line, která byla zřízena Evropskou komisí. K nalezení zde:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CS). Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pomocí platformy pro řešení sporů on-line, která byla zřízena Evropskou komisí, je obsažena zejména v nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013.
 2.  Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy vzniklé v souvislosti s realizací on-line kurzu tvůrčího psaní mezi poskytovatelem na straně jedné a objednatelem na straně druhé.
 3. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na webu: www.literarnialchymie.cz.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 22. 11. 2022.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP v souladu se zákonem jednostranně změnit.

V Brně dne 22. 11. 2022.